Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
100
Hôm qua:
251
Tuần này:
351
Tháng này:
2849
Tất cả:
156786

Thủ tục hành chính

hế độ trợ cấp đối với Trẻ mồ côi cả cha và mẹ, trẻ bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng

Lĩnh vực

Chính sách bảo trợ xã hội

Tên thủ tục hành chính:

Chế độ trợ cấp đối với Trẻ mồ côi cả cha và mẹ, trẻ bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng

Sửa đổi lần thứ :

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ 

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự tiếp nhận:

    Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.

1. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết Phiếu hẹn.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn điền đầy đủ thông tin trong giấy tờ, viết giấy hướng dẫn bổ sung những giấy tờ còn thiếu trong thành phần hồ sơ.

Bước 3. Xử lý hồ sơ

1. Trường hợp đối tượng có đủ điều kiện theo quy định.

Cán bộ, công chức có trách nhiệm, quyền hạn giải quyết tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng pháp luật quy định hiện hành về trình tự, thủ tục, thẩm quyền; yêu cầu, điều kiện cấp kết quả việc thực hiện thủ tục hành chính.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ của đối tượng, thẩm định có đủ điều kiện, Uỷ ban nhân dân xã tiến hành niêm yết công khai;

- Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có khiếu kiện, thắc mắc, khiếu nại thì Uỷ ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định;

- Gửi Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện để xem xét giải quyết.

2. Trường hợp đối tượng không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho đối tượng biết.

Bước 4. Trả kết quả

a. Địa điểm trả: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

b. Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

c . Trình tự trả .

 - Nộp lại Phiếu hẹn trước khi nhận kết quả.

 - Nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

3. Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội của gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ, người thân của trẻ, người giám hộ của trẻ: 01 bản theo mẫu (có xác nhận của Trưởng thôn, bản, làng, tổ dân phố).

2. Sơ yếu lý lịch của trẻ: 01 bản chính.

* Trường hợp trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi được gia đình hoặc cá nhân nhận nuôi ngoài các giấy tờ nói trên còn có thêm:

1. Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi: 01 bản theo mẫu (có xác nhận của Trưởng thôn, trường hợp trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của trẻ).

2. Bản sao Giấy khai sinh của trẻ em: 01 bản.

3. Sơ yếu lý lịch của gia đình, cá nhân hoặc chủ hộ gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ: 01 bản chính.

4. Chứng minh nhân dân: 01 bản chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:  Tối đa không quá 47 ngày.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (dùng  cá nhận, hộ gia đình) mẫu số1.

Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi (mẫu số 1b).

8. Phí, lệ phí: không 

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định hành chính             

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội khóa 11;

 - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

 - Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chíng phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

 - Quyết định 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chíng phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

 - Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

 

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

Mẫu số 1

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


....................... , ngày        tháng      năm 200.....

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)

 
 

 


Kính gửi:  -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................

                 -   Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................

                Tỉnh, thành phố...........................................................................................

 

Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ..........................................

Sinh ngày....................tháng.......................năm .......................................................................

Quê quán: ....................................................................................................................................

Hiện có hộ khẩu thường trú tại .............................................................................................

       Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................

       Tỉnh.......................................................................................................................................

Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

        Vậy tôi làm đơn này đề nghị ......................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

                                                                                                            Người viết đơn

                                                                                                        ( Ký, ghi rõ họ tên)

   

Xác nhận của Trưởng thôn,

xác nhận trường hợp ông (bà)..................

nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện

xem xét cho ..............................................                       

               (Ký, ghi rõ họ tên)                                          

    

Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã

 UBND xã........................................

                                                          Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở

                                                        UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã

                                                         từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...

                                                              đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

                                                                                               Chủ tịch UBND xã

 

 

 

Mẫu số 1b

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                                                         .....................ngày........tháng....... năm 200......

 

 

ĐƠN NHẬN NUÔI TRẺ EM MỒ CÔI, BỊ BỎ RƠI

 
 

 


Kính gửi:  -  Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)...............................................

                 -   Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)..............................

                Tỉnh, thành phố...............................................................................

 

Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ..............................

Hiện có hộ khẩu thường trú tại ................................................................................

       Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)....................

       Tỉnh....................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số..................................do CA..............................cấp

 ngày .............tháng ....... năm..........

 

xin đề nghị UBND xã ............................................. UBND huyện..........................

cho phép tôi được nhận nuôi cháu: .............................................................................

hiện ở: .........................................................................................................................

sinh ngày.........tháng ......năm 200.... là trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ (hoặc bị bỏ rơi).

          Tôi xin cam đoan sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cháu và đảm bảo cho cháu được thực hiện quyền của trẻ em.

                            

Ý kiến của người giám hộ và trẻ em được nhận nuôi                              Người viết đơn

         (trường hợp trẻ từ đủ 9 tuổi trở lên)                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

.....................................................................................

.....................................................................................

....................................................................................

                              (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

                                                                                                   

Ý kiến chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp xã           Xác nhận của Trưởng thôn,

UBND xã: .......................................................             xác nhận trường hợp .........................

đồng ý để ông bà :.............................nhận nuôi            hiện cư trú tại thôn.............................

cháu.................................theo đơn đề nghị trên                           (Ký, ghi rõ họ tên)

                     Chủ tịch UBND xã

 

  
File đính kèm:T-THA-073041-TT.doc(74240kb)
Các thủ tục hành chính khác

Tình hình kinh tế - xã hội